Book description

Book info

Author
Title
eBook formatPaperback, (torrent)En
PublisherAnvil Publishing Inc.
File size5.8 Mb
ISBN9789712726422
Pages count24
Book rating4.03 (6 votes)
 rate rate rate rate rate
Mama calls Mina a mud puppy. Papa calls her Tabon Girl. Mina says, "I am an archaeologist. Dirt is part of my job." For her, the garden is one of the Tabon Caves, where the Tabon Man, one of the oldest Homo sapiens in the Philippines, was found.

This is a story about archaeology and unearthing pieces of ourselves.

Gusgusing tuta ang tawag ni Mama kay Mina. Si Papa naman ay tinatawag siyang Batang Tabon. Sabi ni Mina, "Isa akong arkeologo. Ang dumi at bahagi ng aking trabaho." Para sa kaniya, ang hardin ay isa sa mga Kuweba ng Tabon, kung saan ang Taong Tabon, isa sa pinakamatandang Homo sapiens sa Pilipinas, ay natagpuan.

Isa itong kuwento tungkol sa arkeolohiya at sa pagtuklas sa ating sarili.

Tags: download, irene carolina a. sarmiento, ebook, epub, tabon girl

download Irene Carolina A. Sarmiento Tabon Girl EPUB

Read also

Download from partner sites